(1)
กองบรรณาธิการ. จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. HURU 2021, 40, 141-143.