(1)
ทีมบรรณาธิการ. ทีมบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการ. HURU 2021, 40, ก-ข.