เพชรเชิดชู ด. ศ. อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 83–100, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123642. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.