เหมือนโพธิ์ ด. ศ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียน โดยใช้เทคนิคผู้เรียนประเมินตนเอง Develop Academic Achievement and Attention among Students Using Self-Assessment. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 36, n. 2, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123645. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.