จึงแสงสถิตย์พร ผ. มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 173–192, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123647. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.