มร ม. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 201–203, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123651. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.