รักธรรม ว. . กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 1–20, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244695. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.