สิมมา ไ. . ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 21–48, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244696. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.