จีโนสวัสดิ์ ย. .; วรรณะลี ช. .; ถมังรักษ์สัตว์ พ. . รำโหม่งส่วยยี. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 120–148, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244705. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.