อุดมผล พ. .; ขาวเงิน ก. . การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 105–120, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244712. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.