หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ. ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง "กี่เพ้า" ของ พงศกร. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 1–20, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256536. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.