เปรมธารา ไชยชุมพร. ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน “เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 21–44, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256537. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.