ชนาภา ดวงไฟ และ สนิท ยืนศักดิ์. ความสนใจของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วรรณกรรมกับสังคม ในการศึกษาวรรณกรรม การวิจารณ์ และภาพสะท้อนสังคมไทย 4.0. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 63–88, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256541. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.