ประภาวดี กุศลรอด. Buddhistische Aphorismen im Deutschunterricht Buddhist aphorisms in German lessons. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 89–112, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256542. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.