กองบรรณาธิการ. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 133–140, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256545. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.