ทีมบรรณาธิการ. ทีมบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 40, n. 2, p. ก-ข, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256547. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.