เพชรเชิดชู ดร. ศศรักษ์. 2018. “อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2):83-100. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123642.