เหมือนโพธิ์ ดร. ศุภชัย. 2018. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียน โดยใช้เทคนิคผู้เรียนประเมินตนเอง Develop Academic Achievement and Attention Among Students Using Self-Assessment”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123645.