จึงแสงสถิตย์พร ผะอบ. 2018. “มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2):173-92. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123647.