พฤติศรัณยนนท์ ดร. โอฬาร. 2018. “ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2):193-200. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123650.