มร มษ. 2018. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2):201-3. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123651.