พาวินันท์ ดร.ประภาส. 2018. “บทบรรณาธิการ: ศรัทธา”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 36 (2). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123795.