รักธรรม วรพจน์. 2020. “กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 39 (1):1-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244695.