สิมมา ไพรริน. 2020. “ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 39 (1):21-48. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244696.