จีโนสวัสดิ์ ยุทธพงษ์, วรรณะลี ชนัย, และ ถมังรักษ์สัตว์ พิมณภัทร์. 2020. “รำโหม่งส่วยยี”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 39 (1):120-48. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244705.