อุดมผล พระณัฏฐกฤศ, และ ขาวเงิน กรรณิการ์. 2020. “การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 39 (1):105-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244712.