คณบดีคณะมนุษยศาสตร์. 2021. “สาส์นจากคณบดี”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):ค. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256532.