กองบรรณาธิการ. 2021. “บทนำ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):ง. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256533.