ศรัทธาธนพัฒน์ รุ่งภัสสรณ์. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):จ. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256534.