หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ. 2021. “ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง ‘กี่เพ้า’ ของ พงศกร”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):1-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256536.