เปรมธารา ไชยชุมพร. 2021. “ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน ‘เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว’”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):21-44. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256537.