อาจารี สัมภวะผล. 2021. “นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):45-62. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256540.