ชนาภา ดวงไฟ และ สนิท ยืนศักดิ์. 2021. “ความสนใจของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วรรณกรรมกับสังคม ในการศึกษาวรรณกรรม การวิจารณ์ และภาพสะท้อนสังคมไทย 4.0”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):63-88. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256541.