ประภาวดี กุศลรอด. 2021. “Buddhistische Aphorismen Im Deutschunterricht Buddhist Aphorisms in German Lessons”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):89-112. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256542.