ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน. 2021. “การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):113-32. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256544.