กองบรรณาธิการ. 2021. “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):133-40. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256545.