กองบรรณาธิการ. 2021. “จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):141-43. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256546.