ทีมบรรณาธิการ. 2021. “ทีมบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 40 (2):ก-ข. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256547.