[1]
เพชรเชิดชู ด. ศ., “อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 83–100, พ.ค. 2018.