[1]
เหมือนโพธิ์ ด. ศ., “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียน โดยใช้เทคนิคผู้เรียนประเมินตนเอง Develop Academic Achievement and Attention among Students Using Self-Assessment”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2018.