[1]
จึงแสงสถิตย์พร ผ., “มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 173–192, พ.ค. 2018.