[1]
พฤติศรัณยนนท์ ด. โ., “ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 193–200, พ.ค. 2018.