[1]
มร ม., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 201–203, พ.ค. 2018.