[1]
พาวินันท์ ด., “บทบรรณาธิการ: ศรัทธา”, HURU, ปี 36, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2018.