[1]
รักธรรม ว. ., “กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย”, HURU, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 1–20, ก.ค. 2020.