[1]
สิมมา ไ. ., “ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล”, HURU, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 21–48, ก.ค. 2020.