[1]
จีโนสวัสดิ์ ย. ., วรรณะลี ช. ., และ ถมังรักษ์สัตว์ พ. ., “รำโหม่งส่วยยี”, HURU, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 120–148, ก.ค. 2020.