[1]
อุดมผล พ. . และ ขาวเงิน ก. ., “การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย”, HURU, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 105–120, ก.ค. 2020.