[1]
อาจารี สัมภวะผล, “นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 45–62, ธ.ค. 2021.