[1]
ชนาภา ดวงไฟ และ สนิท ยืนศักดิ์, “ความสนใจของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วรรณกรรมกับสังคม ในการศึกษาวรรณกรรม การวิจารณ์ และภาพสะท้อนสังคมไทย 4.0”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 63–88, ธ.ค. 2021.